தமிழ்

Kaarirul Velayil - காரிருள் வேளையில் கடுங்குளிர்

காரிருள் வேளையில் கடுங்குளிர்
நேரத்தில் ஏழைக் கோலமதாய்
பாரினில் வந்த மன்னவனே
உம் மாதயவே தயவே

விண்ணுலகில் சிம்மாசனத்தில்
தூதர்கள் பாடிடவே
வீற்றிருக்காமல் மானிடனானது
மாதயவே தயவே

விண்ணில் தேவனுக்கே மகிமை
மண்ணில் சமாதானம்
மனிதரில் பிரியம் மலர்ந்தது
உந்தன் மாதயவால் தயவால்

Kaarirul velayil Lyrics in English

kaarirul vaelaiyil kadungulir
naeraththil aelaik kolamathaay
paarinil vantha mannavanae
um maathayavae thayavae

vinnnulakil simmaasanaththil
thootharkal paatidavae
veettirukkaamal maanidanaanathu
maathayavae thayavae

vinnnnil thaevanukkae makimai
mannnnil samaathaanam
manitharil piriyam malarnthathu
unthan maathayavaal thayavaal

PowerPoint Presentation Slides for the song Kaarirul velayil

by clicking the fullscreen button in the Top left