தமிழ்

Karthar Aavi Ennil Asaivaadida - கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட
தாவீதைப்போல் பாடுவேன்
பாடுவேன் 2 தாவீதைப்போல் பாடுவேன்

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட
தாவீதைப்போல் ஆடுவேன்
ஆடுவேன் 2 தாவீதைப்போல் ஆடுவேன்

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட
தாவீதைப்போல் துதிப்பேன்
துதிப்பேன் 2 தாவீதைப்போல் துதிப்பேன்

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட
தாவீதைப்போல் ஜெபிப்பேன்
ஜெபிப்பேன் 2 தாவீதைப்போல் ஜெபிப்பேன்

Karthar aavi ennil asaivaadida Lyrics in English

karththar aavi ennil asaivaatida
thaaveethaippol paaduvaen
paaduvaen 2 thaaveethaippol paaduvaen

karththar aavi ennil asaivaatida
thaaveethaippol aaduvaen
aaduvaen 2 thaaveethaippol aaduvaen

karththar aavi ennil asaivaatida
thaaveethaippol thuthippaen
thuthippaen 2 thaaveethaippol thuthippaen

karththar aavi ennil asaivaatida
thaaveethaippol jepippaen
jepippaen 2 thaaveethaippol jepippaen

PowerPoint Presentation Slides for the song Karthar aavi ennil asaivaadida

by clicking the fullscreen button in the Top left