தமிழ்

Karththar Aavi Ennil Asaivaatida - கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட
தாவீதைப் போல் துதிப்பேன்
துதிப்பேன் துதிப்பேன்
தாவீதைப் போல் துதிப்பேன்

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட
தாவீதைப் போல் பாடுவேன்
பாடுவேன் பாடுவேன்
தாவீதைப் போல் பாடுவேன்

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட
தாவீதைப் போல் தட்டுவேன்
தட்டுவேன் தட்டுவேன்
தாவீதைப் போல் தட்டுவேன்

கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடிட
தாவீதைப் போல் ஆடுவேன்
ஆடுவேன் ஆடுவேன்
தாவீதைப் போல் ஆடுவேன்

———————————————–

When the spirit of the Lord
Moves in my heart
I will praise like David praised (2)
I will praise, I will praise
I will praise like David praised (2)

When the spirit of the Lord
Moves in my heart
I will sing like David sang (2)
I will sing, I will sing
I will sing like David sang (2)

When the spirit of the Lord
Moves in my heart
I will clap like David clapped (2)
I will clap, I will clap
I will clap like David clapped (2)

When the spirit of the Lord
Moves in my heart
I will dance like David danced (2)
I will dance, I will dance
I will dance like David danced (2)

Karththar Aavi Ennil Asaivaatida Lyrics in English

karththar aavi ennil asaivaatida
thaaveethaip pol thuthippaen
thuthippaen thuthippaen
thaaveethaip pol thuthippaen

karththar aavi ennil asaivaatida
thaaveethaip pol paaduvaen
paaduvaen paaduvaen
thaaveethaip pol paaduvaen

karththar aavi ennil asaivaatida
thaaveethaip pol thattuvaen
thattuvaen thattuvaen
thaaveethaip pol thattuvaen

karththar aavi ennil asaivaatida
thaaveethaip pol aaduvaen
aaduvaen aaduvaen
thaaveethaip pol aaduvaen

———————————————–

When the spirit of the Lord
Moves in my heart
I will praise like David praised (2)
I will praise, I will praise
I will praise like David praised (2)

When the spirit of the Lord
Moves in my heart
I will sing like David sang (2)
I will sing, I will sing
I will sing like David sang (2)

When the spirit of the Lord
Moves in my heart
I will clap like David clapped (2)
I will clap, I will clap
I will clap like David clapped (2)

When the spirit of the Lord
Moves in my heart
I will dance like David danced (2)
I will dance, I will dance
I will dance like David danced (2)

PowerPoint Presentation Slides for the song Karththar Aavi Ennil Asaivaatida

by clicking the fullscreen button in the Top left