தமிழ்

Parisutha Devane - பரிசுத்த தேவனே உம்மை ஆராதிக்கின்றேன்

பரிசுத்த தேவனே உம்மை ஆராதிக்கின்றேன்
பரலோக தேவனே உம்மை ஆராதிக்கின்றேன்
பாவி என்னை மீட்டவரே பரிசுத்தம் செய்தவரே
பரலோகம் சேர்ப்பவரே ஆராதிக்கின்றேன்

ஆராதிக்கின்றேன் உம்மை ஆராதிக்கின்றேன்
ஆராதிக்கின்றேன் உம்மை ஆராதிக்கின்றேன்

மன்னிப்பு தந்தவரே உம்மை ஆராதனை செய்கின்றேன்
இரட்சிப்பு தந்தவரே உம்மை ஆராதனை செய்கின்றேன்

விடுதலை தந்தவரே உம்மை ஆராதனை செய்கின்றேன்
வெற்றியைத் தந்தவரே உம்மை ஆராதனை செய்கின்றேன்

உள்ளம் கவர்ந்தவரே உம்மை ஆராதனை செய்கின்றேன்
உயர்த்தி வைத்தவரே உம்மை ஆராதனை செய்கின்றேன்

சுகத்தை தந்தவரே உம்மை ஆராதனை செய்கின்றேன்
பலத்தைத் தந்தவரே உம்மை ஆராதனை செய்கின்றேன்

என்னை நினைப்பவரே உம்மை ஆராதனை செய்கின்றேன்
என்னில் வாழ்பவரே உம்மை ஆராதனை செய்கின்றேன்

Parisutha Devane Lyrics in English

parisuththa thaevanae ummai aaraathikkinten
paraloka thaevanae ummai aaraathikkinten
paavi ennai meettavarae parisuththam seythavarae
paralokam serppavarae aaraathikkinten

aaraathikkinten ummai aaraathikkinten
aaraathikkinten ummai aaraathikkinten

mannippu thanthavarae ummai aaraathanai seykinten
iratchippu thanthavarae ummai aaraathanai seykinten

viduthalai thanthavarae ummai aaraathanai seykinten
vettiyaith thanthavarae ummai aaraathanai seykinten

ullam kavarnthavarae ummai aaraathanai seykinten
uyarththi vaiththavarae ummai aaraathanai seykinten

sukaththai thanthavarae ummai aaraathanai seykinten
palaththaith thanthavarae ummai aaraathanai seykinten

ennai ninaippavarae ummai aaraathanai seykinten
ennil vaalpavarae ummai aaraathanai seykinten

PowerPoint Presentation Slides for the song Parisutha Devane

by clicking the fullscreen button in the Top left