தமிழ்

Singasanam Veetritrukkum - சிங்காசனம் வீற்றீர்க்கும் தூயாதி தூயாரே

சிங்காசனம் வீற்றீர்க்கும் தூயாதி தூயாரே
சேனைகளின் கர்த்தரே நீர் எங்கள் தேவனே

பரிசுத்தர் நீர் பரிசுத்தர்
பரிசுத்தர் நீர் பரிசுத்தரே

கேருபீன்ங்கள் சேராபீன்கள் போற்றிடும் தேவன் பரிசுத்தரே
துதியும் புகழும் ஸ்தோத்திரமும் தூயவர் உமக்கே செலுத்துகிறோம்

வானம் உமது சிங்காசனம் பூமி உமது பாதப்படி
வானத்தில் பூமியில் பூமியின்கீழ் உம்மை போல் வேறோரு தெய்வமில்லை

ஆதியில் வார்த்தையாய் இருந்தவரே
வார்த்தையால் அனைத்தையும் படைத்தவரே
துதிகளில் வாசம் செய்பவர் நீர்
எல்லா துதி கன மகிமைக்கு பாத்திரர் நீர்

Singasanam Veetritrukkum Lyrics in English

singaasanam veettaீrkkum thooyaathi thooyaarae
senaikalin karththarae neer engal thaevanae

parisuththar neer parisuththar
parisuththar neer parisuththarae

kaerupeenngal seraapeenkal pottidum thaevan parisuththarae
thuthiyum pukalum sthoththiramum thooyavar umakkae seluththukirom

vaanam umathu singaasanam poomi umathu paathappati
vaanaththil poomiyil poomiyingeel ummai pol vaeroru theyvamillai

aathiyil vaarththaiyaay irunthavarae
vaarththaiyaal anaiththaiyum pataiththavarae
thuthikalil vaasam seypavar neer
ellaa thuthi kana makimaikku paaththirar neer

PowerPoint Presentation Slides for the song Singasanam Veetritrukkum

by clicking the fullscreen button in the Top left