தமிழ்

Psalm 96:8 in Tamil

சங்கீதம் 96:8
கர்த்தருக்கு அவருடைய நாமத்திற்குரிய மகிமையைச் செலுத்தி, காணிக்கைகளைக் கொண்டுவந்து, அவருடைய பிராகாரங்களில் பிரவேசியுங்கள்.


சங்கீதம் 96:8 in English

karththarukku Avarutaiya Naamaththirkuriya Makimaiyaich Seluththi, Kaannikkaikalaik Konnduvanthu, Avarutaiya Piraakaarangalil Piravaesiyungal.


Read Full Chapter : Psalm 96