தமிழ்

Romans 11:16 in Tamil

ரோமர் 11:16
மேலும் முதற்பலனாகிய மாவானது பரிசுத்தமாயிருந்தால், பிசைந்தமா முழுவதும் பரிசுத்தமாயிருக்கும்; வேரானது பரிசுத்தமாயிருந்தால், கிளைகளும் பரிசுத்தமாயிருக்கும்

Romans 11:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

For if the firstfruit be holy, the lump is also holy: and if the root be holy, so are the branches.

American Standard Version (ASV)

And if the firstfruit is holy, so is the lump: and if the root is holy, so are the branches.

Bible in Basic English (BBE)

And if the first-fruit is holy, so is the mass: and if the root is holy, so are the branches.

Darby English Bible (DBY)

Now if the first-fruit [be] holy, the lump also; and if the root [be] holy, the branches also.

World English Bible (WEB)

If the first fruit is holy, so is the lump. If the root is holy, so are the branches.

Young’s Literal Translation (YLT)

and if the first-fruit `is’ holy, the lump also; and if the root `is’ holy, the branches also.

ரோமர் 11:16 in English

maelum Mutharpalanaakiya Maavaanathu Parisuththamaayirunthaal, Pisainthamaa Muluvathum Parisuththamaayirukkum; Vaeraanathu Parisuththamaayirunthaal, Kilaikalum Parisuththamaayirukkum


Read Full Chapter : Romans 11