தமிழ்

Zephaniah 1:1 in Tamil

செப்பனியா 1:1
ஆமோனின் புத்திரனாகிய யோசியா என்னும் யூதா ராஜாவின் நாட்களிலே, எஸ்கியாவின் குமாரனாகிய ஆமரியாவுக்குக் குமாரனான கெதலியா என்பவனுடைய மகனாகிய கூஷின் குமாரன் செப்பனியாவுக்கு உண்டான கர்த்தருடைய வசனம்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Zephaniah 1:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

The word of the LORD which came unto Zephaniah the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hizkiah, in the days of Josiah the son of Amon, king of Judah.

American Standard Version (ASV)

The word of Jehovah which came unto Zephaniah the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hezekiah, in the days of Josiah the son of Amon, king of Judah.

Bible in Basic English (BBE)

The word of the Lord which came to Zephaniah, the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hezekiah, in the days of Josiah, the son of Amon, king of Judah.

Darby English Bible (DBY)

The word of Jehovah that came unto Zephaniah the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hezekiah, in the days of Josiah the son of Amon, king of Judah.

World English Bible (WEB)

The word of Yahweh which came to Zephaniah, the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hezekiah, in the days of Josiah, the son of Amon, king of Judah.

Young’s Literal Translation (YLT)

A word of Jehovah that hath been unto Zephaniah son of Cushi, son of Gedaliah, son of Amariah, son of Hezikiah, in the days of Josiah son of Amoz, king of Judah:

செப்பனியா 1:1 in English

aamonin Puththiranaakiya Yosiyaa Ennum Yoothaa Raajaavin Naatkalilae, Eskiyaavin Kumaaranaakiya Aamariyaavukkuk Kumaaranaana Kethaliyaa Enpavanutaiya Makanaakiya Kooshin Kumaaran Seppaniyaavukku Unndaana Karththarutaiya Vasanam.


Read Full Chapter : Zephaniah 1