தமிழ்

1 Kings 3:7 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 3:7
இப்போதும் என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, தேவரீர் உமது அடியேனை என் தகப்பனாகிய தாவீதின் ஸ்தானத்திலே ராஜாவாக்கினீரே, நானோவென்றால் போக்கு வரவு அறியாத சிறுபிள்ளையாயிருக்கிறேன்.


1 இராஜாக்கள் 3:7 in English

ippothum En Thaevanaakiya Karththaavae, Thaevareer Umathu Atiyaenai En Thakappanaakiya Thaaveethin Sthaanaththilae Raajaavaakkineerae, Naanovental Pokku Varavu Ariyaatha Sirupillaiyaayirukkiraen.


Read Full Chapter : 1 Kings 3