தமிழ்

1 Kings 9:23 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 9:23
ஐந்நூற்றைம்பதுபேர் சாலொமோனின் வேலையை விசாரித்து, வேலையாட்களைக் கண்காணிக்கிறதற்குத் தலைமையான விசாரிப்புக்காரராயிருந்தார்கள்.


1 இராஜாக்கள் 9:23 in English

ainnoottaைmpathupaer Saalomonin Vaelaiyai Visaariththu, Vaelaiyaatkalaik Kannkaannikkiratharkuth Thalaimaiyaana Visaarippukkaararaayirunthaarkal.


Read Full Chapter : 1 Kings 9