தமிழ்

1 Kings 9:4 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 9:4
நான் உனக்குக் கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றையும் நீ செய்து, என் கட்டளைகளையும் என் நியாயங்களையும் கைக்கொள்ளும்படிக்கு, என் சமுகத்தில் மன உத்தமமும் செம்மையுமாய் உன் தகப்பனாகிய தாவீது நடந்ததுபோல நடப்பாயானால்,


1 இராஜாக்கள் 9:4 in English

naan Unakkuk Kattalaiyitta Ellaavattaைyum Nee Seythu, En Kattalaikalaiyum En Niyaayangalaiyum Kaikkollumpatikku, En Samukaththil Mana Uththamamum Semmaiyumaay Un Thakappanaakiya Thaaveethu Nadanthathupola Nadappaayaanaal,


Read Full Chapter : 1 Kings 9