தமிழ்

2 Chronicles 2:12 in Tamil

2 நாளாகமம் 2:12
கர்த்தருக்கு ஒரு ஆலயத்தையும், தமது ராஜரிகத்திற்கு ஒரு அரமனையையும் கட்டத்தக்க யுக்தியும் புத்தியுமுடைய ஞானமுள்ள குமாரனை, தாவீதுராஜாவுக்குக் கட்டளையிட்டவராகிய வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரமுண்டாவதாக.

2 Chronicles 2:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Huram said moreover, Blessed be the LORD God of Israel, that made heaven and earth, who hath given to David the king a wise son, endued with prudence and understanding, that might build an house for the LORD, and an house for his kingdom.

American Standard Version (ASV)

Huram said moreover, Blessed be Jehovah, the God of Israel, that made heaven and earth, who hath given to David the king a wise son, endued with discretion and understanding, that should build a house for Jehovah, and a house for his kingdom.

Bible in Basic English (BBE)

And Huram said, Praise be to the Lord, the God of Israel, maker of heaven and earth, who has given to David the king a wise son, full of wisdom and good sense, to be the builder of a house for the Lord and a house for himself as king.

Darby English Bible (DBY)

And Huram said, Blessed be Jehovah the God of Israel, that made the heavens and the earth, who has given to David the king a wise son, endued with prudence and understanding, who will build a house for Jehovah and a house for his kingdom.

Webster’s Bible (WBT)

Huram said moreover, Blessed be the LORD God of Israel, that made heaven and earth, who hath given to David the king a wise son, endued with prudence and understanding, that may build a house for the LORD, and a house for his kingdom.

World English Bible (WEB)

Huram said moreover, Blessed be Yahweh, the God of Israel, that made heaven and earth, who has given to David the king a wise son, endowed with discretion and understanding, that should build a house for Yahweh, and a house for his kingdom.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Huram saith, `Blessed `is’ Jehovah, God of Israel, who made the heavens and the earth, who hath given to David the king a wise son, knowing wisdom and understanding, who doth build a house for Jehovah, and a house for his kingdom.

2 நாளாகமம் 2:12 in English

karththarukku Oru Aalayaththaiyum, Thamathu Raajarikaththirku Oru Aramanaiyaiyum Kattaththakka Yukthiyum Puththiyumutaiya Njaanamulla Kumaaranai, Thaaveethuraajaavukkuk Kattalaiyittavaraakiya Vaanaththaiyum Poomiyaiyum Unndaakkina Isravaelin Thaevanaakiya Karththarukku Sthoththiramunndaavathaaka.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 2