தமிழ்

Acts 10:40 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 10:40
மூன்றாம் நாளிலே தேவன் அவரை எழுப்பிப் பிரத்தியட்சமாய்க் காணும்படிசெய்தார்.


அப்போஸ்தலர் 10:40 in English

moontam Naalilae Thaevan Avarai Eluppip Piraththiyatchamaayk Kaanumpatiseythaar.


Read Full Chapter : Acts 10