தமிழ்

Isaiah 6:13 in Tamil

ஏசாயா 6:13
ஆகிலும் அதில் இன்னும் பத்திலொரு பங்கிருக்கும், அதுவும் திரும்ப நிர்மூலமாக்கப்படும்; கர்வாலிமரமும் அரசமரமும் இலையற்றுப்போனபின்பு, அவைகளின் அடிமரம் இருப்பதுபோல, அதின் அடிமரமும் பரிசுத்த வித்தாயிருக்கும் என்றார்.

Isaiah 6:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

But yet in it shall be a tenth, and it shall return, and shall be eaten: as a teil tree, and as an oak, whose substance is in them, when they cast their leaves: so the holy seed shall be the substance thereof.

American Standard Version (ASV)

And if there be yet a tenth in it, it also shall in turn be eaten up: as a terebinth, and as an oak, whose stock remaineth, when they are felled; so the holy seed is the stock thereof.

Bible in Basic English (BBE)

And even if there is still a tenth part in it, it will again be burned, like a tree of the woods whose broken end is still in the earth after the tree has been cut down (the holy seed is the broken end).

Darby English Bible (DBY)

But a tenth part shall still be therein, and it shall return and be eaten; as the terebinth and as the oak whose trunk [remaineth] after the felling: the holy seed shall be the trunk thereof.

World English Bible (WEB)

If there are yet a tenth in it, It also shall in turn be eaten up: As a terebinth, and as an oak, whose stock remains, when they are felled; So the holy seed is its stock.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And yet in it a tenth, and it hath turned, And hath been for a burning, As a teil-tree, and as an oak, that in falling, Have substance in them, The holy seed `is’ its substance!’

ஏசாயா 6:13 in English

aakilum Athil Innum Paththiloru Pangirukkum, Athuvum Thirumpa Nirmoolamaakkappadum; Karvaalimaramum Arasamaramum Ilaiyattupponapinpu, Avaikalin Atimaram Iruppathupola, Athin Atimaramum Parisuththa Viththaayirukkum Entar.


Read Full Chapter : Isaiah 6