தமிழ்

En Meetpar Sendra Paathyil - என் மீட்பர் சென்ற பாதையில்

En Meetpar Sendra Paathyil
1. என் மீட்பர் சென்ற பாதையில்
நீ செல்ல ஆயத்தமா
கொல்கதா மலை வாதையில்
பங்கைப் பெறுவாயா

சிலுவையை நான் விடேன் (5)
சிலுவையை(2) நான் விடேன்

2. ஊரார் இனத்தார் மத்தியில்
துன்பம் சகிப்பாயா
மூர்க்கர் கோபிகள் நடுவில்
திடனாய் நிற்பாயா

3. தாகத்தாலும் பசியாலும்
தோய்ந்தாலும் நிற்பாயா
அவமானங்கள் வந்தாலும்
சிலுவை சுமப்பாயா

4. பாவாத்மாக்கள் குணப்பட
நீ தத்தம் செய்வாயாசெய்வாயாகோழை நெஞ்சர் திடப்பட
மெய்யுத்தஞ் செய்வாயா

5. வாழ்நாளெல்லாம் நிலை நின்று
சிலுவையை சுமப்பேனே
தேவ அருளினால் வென்று
மேல் வீட்டைச் சேருவேனே

En Meetpar Sendra Paathyil Lyrics in English

En Meetpar Sendra Paathyil
1. en meetpar senta paathaiyil
nee sella aayaththamaa
kolkathaa malai vaathaiyil
pangaip peruvaayaa

siluvaiyai naan vitaen (5)
siluvaiyai(2) naan vitaen

2. ooraar inaththaar maththiyil
thunpam sakippaayaa
moorkkar kopikal naduvil
thidanaay nirpaayaa

3. thaakaththaalum pasiyaalum
thoynthaalum nirpaayaa
avamaanangal vanthaalum
siluvai sumappaayaa

4. paavaathmaakkal kunappada
nee thaththam seyvaayaaseyvaayaakolai nenjar thidappada
meyyuththanj seyvaayaa

5. vaalnaalellaam nilai nintu
siluvaiyai sumappaenae
thaeva arulinaal ventu
mael veettaைch seruvaenae

PowerPoint Presentation Slides for the song En Meetpar Sendra Paathyil

by clicking the fullscreen button in the Top left