தமிழ்

Ummai Naan Paarkanumae - உம்மை நான் பார்க்கனுமே

உம்மை நான் பார்க்கனுமே
உம்மோடு பேசனுமே
உம் அருகில் இருக்கனுமே
உம் அன்பை நேசிக்கனுமே
தருகிறேன் என்னை -3 உமக்காகவே

என் நாவில் சொற்கள்
பிறவாத முன்னே
அதையெல்லாம் அறிந்தவரே
உம் சமூகத்தை விட்டு
நான் எங்கு போவேன்
என் ஆதாரம் நீர்தானே

தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே
பெயர் சொல்லி அழைத்தவரே
என் எலும்புகள் கூட
உருவாகும் முன்னே
உம் கண்கள் என்னை கண்டதே

ஆபத்து நாளில் ஆதரவாயிருந்து
தூக்கி சுமந்தீரே
இரட்சணிய கன்மலையே
உயர்ந்த அடைக்கலமே
நீரே என் தஞ்சமே

Ummai Naan Paarkanumae
Ummodu paesanumae
Um arugil irukanumae
Um anbai Rusikanumae

Tharugiraen Ennai (3) Umakkagavae

En Naavil Sorkkal
Piravaadha Munnae
Adhai Yellam Arindhavarae
Um samugathai vittu Naan engu selvaen
Ahadharam neer dhanae – 2

Thaayin karuvil
uruvaagum munnae
payer solli azhai thavarae
en elumbugal kuda
vuruvagum munnae
um kangal ennai kandadhae

Ummai naan paarkanumae Lyrics in English

ummai naan paarkkanumae
ummodu paesanumae
um arukil irukkanumae
um anpai naesikkanumae
tharukiraen ennai -3 umakkaakavae

en naavil sorkal
piravaatha munnae
athaiyellaam arinthavarae
um samookaththai vittu
naan engu povaen
en aathaaram neerthaanae

thaayin karuvil uruvaakum munnae
peyar solli alaiththavarae
en elumpukal kooda
uruvaakum munnae
um kannkal ennai kanndathae

aapaththu naalil aatharavaayirunthu
thookki sumantheerae
iratchanniya kanmalaiyae
uyarntha ataikkalamae
neerae en thanjamae

Ummai Naan Paarkanumae
Ummodu paesanumae
Um arugil irukanumae
Um anbai Rusikanumae

Tharugiraen Ennai (3) Umakkagavae

En Naavil Sorkkal
Piravaadha Munnae
Adhai Yellam Arindhavarae
Um samugathai vittu Naan engu selvaen
Ahadharam neer dhanae - 2

Thaayin karuvil
uruvaagum munnae
payer solli azhai thavarae
en elumbugal kuda
vuruvagum munnae
um kangal ennai kandadhae

PowerPoint Presentation Slides for the song Ummai naan paarkanumae

by clicking the fullscreen button in the Top left