தமிழ்

Varugavae Varugavae - வருகவே!!! வருகவே!!! ஆவியானவரே!

Varugavae Varugavae
வருகவே…!!! வருகவே..!!!. ஆவியானவரே…!
உம்மை வரவேற்கிறேன்…(2)
உண்மையாய் மனவுருக்கமாய் உம்மை வேண்டுகிறேன்
நீர் வாருமே ஆவியானவரே…

ஓ… ஓ… ஓ

உண்மையாய் மனவுருக்கமாய் உம்மை வேண்டுகிறேன்
நீர் வாருமே ஆவியானவரே…!

என்னை நிரப்புமே – (8)

1. ஜீவ ஊற்று நீர் பரிசுத்தர் நீர்
உயிர்பித்திடும் ஆவியானவர் நீர்…
நல்ல ஆவி நீர் சத்ய ஆவி நீர்
இயேசு கிறிஸ்துவின் தேற்றரவாளன் நீர்…

என்னை நிரப்புமே – (8)

வருகவே…!!! வருகவே..!!!. ஆவியானவரே…!
உம்மை வரவேற்கிறேன்…

2. ஞான ஆவி நீர் நித்ய ஆவி நீர்
சமாதானம் தந்திடும் ஆவியானவர் நீர்…
பெலனுள்ள ஆவி நீர் உணர்வுள்ள ஆவி நீர்
என்னை ஜெபிக்க வைத்திடும் ஜெப ஆவி நீர்…

என்னை நிரப்புமே – (8)

வருகவே…!!! வருகவே..!!!. ஆவியானவரே…!
உம்மை வரவேற்கிறேன்…
உண்மையாய் மனவுருக்கமாய் உம்மை வேண்டுகிறேன்
நீர் வாருமே ஆவியானவரே…

ஓ… ஓ… ஓ

உண்மையாய் மனவுருக்கமாய் உம்மை வேண்டுகிறேன்
நீர் வாருமே ஆவியானவரே…

என்னை நிரப்புமே – (16)

Varugavae Varugavae Lyrics in English

Varugavae Varugavae
varukavae…!!! varukavae..!!!. aaviyaanavarae…!
ummai varavaerkiraen…(2)
unnmaiyaay manavurukkamaay ummai vaenndukiraen
neer vaarumae aaviyaanavarae…

o… o… o

unnmaiyaay manavurukkamaay ummai vaenndukiraen
neer vaarumae aaviyaanavarae…!

ennai nirappumae - (8)

1. jeeva oottu neer parisuththar neer
uyirpiththidum aaviyaanavar neer…
nalla aavi neer sathya aavi neer
Yesu kiristhuvin thaettaravaalan neer…

ennai nirappumae - (8)

varukavae…!!! varukavae..!!!. aaviyaanavarae…!
ummai varavaerkiraen…

2. njaana aavi neer nithya aavi neer
samaathaanam thanthidum aaviyaanavar neer…
pelanulla aavi neer unarvulla aavi neer
ennai jepikka vaiththidum jepa aavi neer…

ennai nirappumae - (8)

varukavae…!!! varukavae..!!!. aaviyaanavarae…!
ummai varavaerkiraen…
unnmaiyaay manavurukkamaay ummai vaenndukiraen
neer vaarumae aaviyaanavarae…

o… o… o

unnmaiyaay manavurukkamaay ummai vaenndukiraen
neer vaarumae aaviyaanavarae…

ennai nirappumae - (16)

PowerPoint Presentation Slides for the song Varugavae Varugavae

by clicking the fullscreen button in the Top left