தமிழ்

Psalm 19:14 in Tamil

சங்கீதம் 19:14
என் கன்மலையும் என் மீட்பருமாகிய கர்த்தாவே, என் வாயின் வார்த்தைகளும், என் இருதயத்தின் தியானமும், உமது சமுகத்தில் பிரீதியாயிருப்பதாக.


சங்கீதம் 19:14 in English

en Kanmalaiyum En Meetparumaakiya Karththaavae, En Vaayin Vaarththaikalum, En Iruthayaththin Thiyaanamum, Umathu Samukaththil Pireethiyaayiruppathaaka.


Read Full Chapter : Psalm 19