தமிழ்

Psalm 96:2 in Tamil

சங்கீதம் 96:2
கர்த்தரைப் பாடி, அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரித்து, நாளுக்குநாள் அவருடைய இரட்சிப்பைச் சுவிசேஷமாய் அறிவியுங்கள்.


சங்கீதம் 96:2 in English

karththaraip Paati, Avarutaiya Naamaththai Sthoththiriththu, Naalukkunaal Avarutaiya Iratchippaich Suviseshamaay Ariviyungal.


Read Full Chapter : Psalm 96