தமிழ்

2 Chronicles 28:15 in Tamil

2 நாளாகமம் 28:15
அப்பொழுது பேர் குறிக்கப்பட்ட மனுஷர் எழும்பி, சிறைபிடிக்கப்பட்டவர்களைச் சேர்த்துக்கொண்டு, அவர்களில் வஸ்திரமில்லாத சகலருக்கும் கொள்ளையில் எடுக்கப்பட்ட வஸ்திரங்களைக்கொடுத்து, உடுப்பையும் பாதரட்சைகளையும் போடுவித்து, அவர்களுக்குச் சாப்பிடவும் குடிக்கவும் கொடுத்து, அவர்களுக்கு எண்ணெய் வார்த்து, அவர்களில் பலட்சயமானவர்களையெல்லாம் கழுதைகள்மேல் ஏற்றி, பேரீச்சமரங்களின் பட்டணமாகிய எரிகோவிலே அவர்கள் சகோதரரிடத்துக்குக் கொண்டுவந்துவிட்டு, சமாரியாவுக்குத் திரும்பினார்கள்.

2 Chronicles 28:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the men which were expressed by name rose up, and took the captives, and with the spoil clothed all that were naked among them, and arrayed them, and shod them, and gave them to eat and to drink, and anointed them, and carried all the feeble of them upon asses, and brought them to Jericho, the city of palm trees, to their brethren: then they returned to Samaria.

American Standard Version (ASV)

And the men that have been mentioned by name rose up, and took the captives, and with the spoil clothed all that were naked among them, and arrayed them, and shod them, and gave them to eat and to drink, and anointed them, and carried all the feeble of them upon asses, and brought them to Jericho, the city of palm-trees, unto their brethren: then they returned to Samaria.

Bible in Basic English (BBE)

And those men who have been named went up and took the prisoners, clothing those among them who were uncovered, with things from the goods which had been taken in the war, and putting robes on them and shoes on their feet; and they gave them food and drink and oil for their bodies, and seating all the feeble among them on asses, they took them to Jericho, the town of palm-trees, to their people, and then went back to Samaria.

Darby English Bible (DBY)

And the men that have been expressed by name rose up, and took the captives, and with the spoil clothed all that were naked among them, and arrayed them, and shod them, and gave them to eat and to drink, and anointed them, and carried all the feeble of them on asses, and brought them to Jericho the city of palm-trees, to their brethren. And they returned to Samaria.

Webster’s Bible (WBT)

And the men who were expressed by name arose, and took the captives, and with the spoil clothed all that were naked among them, and arrayed them, and shod them, and gave them to eat and to drink, and anointed them, and carried all the feeble of them upon asses, and brought them to Jericho, the city of palm trees, to their brethren: then they returned to Samaria.

World English Bible (WEB)

The men who have been mentioned by name rose up, and took the captives, and with the spoil clothed all who were naked among them, and arrayed them, and shod them, and gave them to eat and to drink, and anointed them, and carried all the feeble of them on donkeys, and brought them to Jericho, the city of palm trees, to their brothers: then they returned to Samaria.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the men who have been expressed by name rise and take hold on the captives, and all their naked ones they have clothed from the spoil, yea, they clothe them, and shoe them, and cause them to eat and drink, and anoint them, and lead them on asses, even every feeble one, and bring them in to Jericho, the city of palms, near their brethren, and turn back to Samaria.

2 நாளாகமம் 28:15 in English

appoluthu Paer Kurikkappatta Manushar Elumpi, Siraipitikkappattavarkalaich Serththukkonndu, Avarkalil Vasthiramillaatha Sakalarukkum Kollaiyil Edukkappatta Vasthirangalaikkoduththu, Uduppaiyum Paatharatchaைkalaiyum Poduviththu, Avarkalukkuch Saappidavum Kutikkavum Koduththu, Avarkalukku Ennnney Vaarththu, Avarkalil Palatchayamaanavarkalaiyellaam Kaluthaikalmael Aetti, Paereechchamarangalin Pattanamaakiya Erikovilae Avarkal Sakothararidaththukkuk Konnduvanthuvittu, Samaariyaavukkuth Thirumpinaarkal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 28