தமிழ்

2 Corinthians 5:16 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 5:16
ஆகையால், இதுமுதற்கொண்டு, நாங்கள் ஒருவனையுΠύ மாம்சத்தின்படி அறியோம்; நாΙ்கள் கிறிஸ்துவையும் மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தாலும், இனி ஒருபோதும் அவரை மாம்சத்தின்படி அறியோம்.

2 Corinthians 5:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

Wherefore henceforth know we no man after the flesh: yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more.

American Standard Version (ASV)

Wherefore we henceforth know no man after the flesh: even though we have known Christ after the flesh, yet now we know `him so’ no more.

Bible in Basic English (BBE)

For this reason, from this time forward we have knowledge of no man after the flesh: even if we have had knowledge of Christ after the flesh, we have no longer any such knowledge.

Darby English Bible (DBY)

So that *we* henceforth know no one according to flesh; but if even we have known Christ according to flesh, yet now we know [him thus] no longer.

World English Bible (WEB)

Therefore we know no one after the flesh from now on. Even though we have known Christ after the flesh, yet now we know him so no more.

Young’s Literal Translation (YLT)

So that we henceforth have known no one according to the flesh, and even if we have known Christ according to the flesh, yet now we know him no more;

2 கொரிந்தியர் 5:16 in English

aakaiyaal, Ithumutharkonndu, Naangal OruvanaiyuΠύ Maamsaththinpati Ariyom; NaaΙ்kal Kiristhuvaiyum Maamsaththinpati Arinthirunthaalum, Ini Orupothum Avarai Maamsaththinpati Ariyom.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 5