தமிழ்

3 John 1:2 in Tamil

3 யோவான் 1:2
பிரியமானவனே, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறதுபோல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிருக்கும்படி வேண்டுகிறேன்.


3 யோவான் 1:2 in English

piriyamaanavanae, Un Aaththumaa Vaalkirathupola Nee Ellaavattilum Vaalnthu Sukamaayirukkumpati Vaenndukiraen.


Read Full Chapter : 3 John 1