தமிழ்

Luke 20:43 in Tamil

லூக்கா 20:43
கர்த்தர் என் ஆண்டவருடனே சொன்னார் என்று தாவீது தானே சங்கீத புஸ்தகத்தில் சொல்லுகிறானே.


லூக்கா 20:43 in English

karththar En Aanndavarudanae Sonnaar Entu Thaaveethu Thaanae Sangaீtha Pusthakaththil Sollukiraanae.


Read Full Chapter : Luke 20