தமிழ்

En Yesuvaal Aakaatha Thontunntoo - என் இயேசுவால் ஆகாத தொன்றுண்டோ?

என் இயேசுவால் ஆகாத தொன்றுண்டோ? (2)
என் இயேசுவால் ஆகாதது (2)
என் இயேசுவால் ஆகாத தொன்றுண்டோ?
என் இயேசுவால் ஆகாத தொன்றில்லை (2)
என் இயேசுவால் ஆகாதது (2)
என் இயேசுவால் ஆகாத தொன்றில்லை

Is anything too hard for the Lord? (2)
Is anything too hard (2)
Is anything too hard for the Lord?
No, nothing is too hard for the Lord? (2)
No, nothing is too hard (2)
No, nothing is too hard for the Lord!

En Yesuvaal Aakaatha Thontunntoo? Lyrics in English

en Yesuvaal aakaatha thontunntoo? (2)
en Yesuvaal aakaathathu (2)
en Yesuvaal aakaatha thontunntoo?
en Yesuvaal aakaatha thontillai (2)
en Yesuvaal aakaathathu (2)
en Yesuvaal aakaatha thontillai

Is anything too hard for the Lord? (2)
Is anything too hard (2)
Is anything too hard for the Lord?
No, nothing is too hard for the Lord? (2)
No, nothing is too hard (2)
No, nothing is too hard for the Lord!

PowerPoint Presentation Slides for the song En Yesuvaal Aakaatha Thontunntoo?

by clicking the fullscreen button in the Top left