தமிழ்

Mark 13:22 in Tamil

மாற்கு 13:22
ஏனெனில், கள்ளக்கிறிஸ்துக்களும் கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி, கூடுமானால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார்கள்.


மாற்கு 13:22 in English

aenenil, Kallakkiristhukkalum Kallaththeerkkatharisikalum Elumpi, Koodumaanaal Therinthukollappattavarkalaiyum Vanjikkaththakkathaaka Ataiyaalangalaiyum Arputhangalaiyum Seyvaarkal.


Read Full Chapter : Mark 13