தமிழ்

Galatians 1:8 in Tamil

கலாத்தியர் 1:8
நாங்கள் உங்களுக்குப் பிரசங்கித்த சுவிசேஷத்தையல்லாமல், நாங்களாவது, வானத்திலிருந்து வருகிற ஒரு தூதனாவது, வேறொரு சுவிசேஷத்தை உங்களுக்குப் பிரசங்கித்தால், அவன் சபிக்கப்பட்டவனாயிருக்கக்கடவன்.

Galatians 1:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed.

American Standard Version (ASV)

But though we, or an angel from heaven, should preach unto you any gospel other than that which we preached unto you, let him be anathema.

Bible in Basic English (BBE)

But even if we, or an angel from heaven, were to be a preacher to you of good news other than that which we have given you, let there be a curse on him.

Darby English Bible (DBY)

But if even *we* or an angel out of heaven announce as glad tidings to you [anything] besides what we have announced as glad tidings to you, let him be accursed.

World English Bible (WEB)

But even though we, or an angel from heaven, should preach to you any gospel other than that which we preached to you, let him be cursed.

Young’s Literal Translation (YLT)

but even if we or a messenger out of heaven may proclaim good news to you different from what we did proclaim to you — anathema let him be!

கலாத்தியர் 1:8 in English

naangal Ungalukkup Pirasangiththa Suviseshaththaiyallaamal, Naangalaavathu, Vaanaththilirunthu Varukira Oru Thoothanaavathu, Vaeroru Suviseshaththai Ungalukkup Pirasangiththaal, Avan Sapikkappattavanaayirukkakkadavan.


Read Full Chapter : Galatians 1