தமிழ்

Hosea 3:5 in Tamil

ஓசியா 3:5
பின்பு இஸ்ரவேல் புத்திரர் திரும்பி, தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரையும், தங்கள் ராஜாவாகிய தாவீதையும் தேடி, கடைசிநாட்களில் கர்த்தரையும், அவருடைய தயவையும் நாடி அஞ்சிக்கையாய் வருவார்கள்.

Hosea 3:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Afterward shall the children of Israel return, and seek the LORD their God, and David their king; and shall fear the LORD and his goodness in the latter days.

American Standard Version (ASV)

afterward shall the children of Israel return, and seek Jehovah their God, and David their king, and shall come with fear unto Jehovah and to his goodness in the latter days.

Bible in Basic English (BBE)

And after that, the children of Israel will come back and go in search of the Lord their God and David their king; and they will come in fear to the Lord and to his mercies in the days to come.

Darby English Bible (DBY)

Afterwards shall the children of Israel return, and seek Jehovah their God, and David their king; and shall turn with fear toward Jehovah and toward his goodness, at the end of the days.

World English Bible (WEB)

Afterward the children of Israel shall return, and seek Yahweh their God, and David their king, and shall come with trembling to Yahweh and to his blessings in the last days.

Young’s Literal Translation (YLT)

Afterwards turned back have the sons of Israel, and sought Jehovah their God, and David their king, and have hastened unto Jehovah, and unto His goodness, in the latter end of the days.

ஓசியா 3:5 in English

pinpu Isravael Puththirar Thirumpi, Thangal Thaevanaakiya Karththaraiyum, Thangal Raajaavaakiya Thaaveethaiyum Thaeti, Kataisinaatkalil Karththaraiyum, Avarutaiya Thayavaiyum Naati Anjikkaiyaay Varuvaarkal.


Read Full Chapter : Hosea 3