தமிழ்

Isaiah 42:13 in Tamil

ஏசாயா 42:13
கர்த்தர் பராக்கிரமசாலியைப்போல் புறப்பட்டு, யுத்தவீரனைப்போல் வைராக்கியமூண்டு, முழங்கிக் கெர்ச்சித்து, தம்முடைய சத்துருக்களை மேற்கொள்ளுவார்.

Isaiah 42:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

The LORD shall go forth as a mighty man, he shall stir up jealousy like a man of war: he shall cry, yea, roar; he shall prevail against his enemies.

American Standard Version (ASV)

Jehovah will go forth as a mighty man; he will stir up `his’ zeal like a man of war: he will cry, yea, he will shout aloud; he will do mightily against his enemies.

Bible in Basic English (BBE)

The Lord will go out as a man of war, he will be moved to wrath like a fighting-man: his voice will be strong, he will give a loud cry; he will go against his attackers like a man of war.

Darby English Bible (DBY)

Jehovah will go forth as a mighty man, he will stir up jealousy like a man of war: he will cry, yea, he will shout; he will shew himself mighty against his enemies.

World English Bible (WEB)

Yahweh will go forth as a mighty man; he will stir up [his] zeal like a man of war: he will cry, yes, he will shout aloud; he will do mightily against his enemies.

Young’s Literal Translation (YLT)

Jehovah as a mighty one goeth forth. As a man of war He stirreth up zeal, He crieth, yea, He shrieketh, Against His enemies He showeth Himself mighty.

ஏசாயா 42:13 in English

karththar Paraakkiramasaaliyaippol Purappattu, Yuththaveeranaippol Vairaakkiyamoonndu, Mulangik Kerchchiththu, Thammutaiya Saththurukkalai Maerkolluvaar.


Read Full Chapter : Isaiah 42