தமிழ்

Jeremiah 1:14 in Tamil

எரேமியா 1:14
அப்பொழுது கர்த்தர் என்னை நோக்கி: வடக்கேயிருந்து தீங்கு தேசத்தினுடைய குடிகள் எல்லார்மேலும் வரும்.


எரேமியா 1:14 in English

appoluthu Karththar Ennai Nnokki: Vadakkaeyirunthu Theengu Thaesaththinutaiya Kutikal Ellaarmaelum Varum.


Read Full Chapter : Jeremiah 1