தமிழ்

Joshua 3:10 in Tamil

யோசுவா 3:10
பின்பு யோசுவா: ஜீவனுள்ள தேவன் உங்கள் நடுவிலே இருக்கிறார் என்பதையும், அவர் கானானியரையும் ஏத்தியரையும் ஏவியரையும் பெரிசியரையும் கிர்காசியரையும் எமோரியரையும் எபூசியரையும் உங்களுக்கு முன்பாகத் துரத்திவிடுவார் என்பதையும், நீங்கள் அறிந்துகொள்வதற்கு அடையாளமாக:

Joshua 3:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Joshua said, Hereby ye shall know that the living God is among you, and that he will without fail drive out from before you the Canaanites, and the Hittites, and the Hivites, and the Perizzites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Jebusites.

American Standard Version (ASV)

And Joshua said, Hereby ye shall know that the living God is among you, and that he will without fail drive out from before you the Canaanite, and the Hittite, and the Hivite, and the Perizzite, and the Girgashite, and the Amorite, and the Jebusite.

Bible in Basic English (BBE)

And Joshua said, By this you will see that the living God is among you, and that he will certainly send out from before you the Canaanite and the Hittite and the Hivite and the Perizzite and the Girgashite and the Amorite and the Jebusite.

Darby English Bible (DBY)

And Joshua said, Hereby shall ye know that the living ùGod is in your midst, and [that] he will without fail dispossess from before you the Canaanites, and the Hittites, and the Hivites, and the Perizzites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Jebusites.

Webster’s Bible (WBT)

And Joshua said, By this ye shall know that the living God is among you, and that he will without fail drive out from before you the Canaanites, and the Hittites, and the Hivites, and the Perizzites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Jebusites.

World English Bible (WEB)

Joshua said, Hereby you shall know that the living God is among you, and that he will without fail drive out from before you the Canaanite, and the Hittite, and the Hivite, and the Perizzite, and the Girgashite, and the Amorite, and the Jebusite.

Young’s Literal Translation (YLT)

and Joshua saith, `By this ye know that the living God `is’ in your midst, and He doth certainly dispossess from before you the Canaanite, and the Hittite, and the Hivite, and the Perizzite, and the Girgashite, and the Amorite, and the Jebusite:

யோசுவா 3:10 in English

pinpu Yosuvaa: Jeevanulla Thaevan Ungal Naduvilae Irukkiraar Enpathaiyum, Avar Kaanaaniyaraiyum Aeththiyaraiyum Aeviyaraiyum Perisiyaraiyum Kirkaasiyaraiyum Emoriyaraiyum Epoosiyaraiyum Ungalukku Munpaakath Thuraththividuvaar Enpathaiyum, Neengal Arinthukolvatharku Ataiyaalamaaka:


Read Full Chapter : Joshua 3