தமிழ்

2 Kings 19:4 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 19:4
ஜீவனுள்ள தேவனை நிந்திக்கும்படி அசீரியா ராஜாவாகிய தன் ஆண்டவனால் அனுப்பப்பட்ட ரப்சாக்கே சொன்ன வார்த்தைகளையெல்லாம் உமது தேவனாகிய கர்த்தர் கேட்டிருக்கிறார்; உமது தேவனாகிய கர்த்தர் கேட்டிருக்கிற வார்த்தைகளின் நிமித்தம் தண்டனை செய்வார்; ஆகையால் இன்னும் மீதியாயிருக்கிறவர்களுக்காக விண்ணப்பஞ்செய்வீராக என்று எசேக்கியா சொல்லச்சொன்னார் என்றார்கள்.

2 Kings 19:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

It may be the LORD thy God will hear all the words of Rabshakeh, whom the king of Assyria his master hath sent to reproach the living God; and will reprove the words which the LORD thy God hath heard: wherefore lift up thy prayer for the remnant that are left.

American Standard Version (ASV)

It may be Jehovah thy God will hear all the words of Rabshakeh, whom the king of Assyria his master hath sent to defy the living God, and will rebuke the words which Jehovah thy God hath heard: wherefore lift up thy prayer for the remnant that is left.

Bible in Basic English (BBE)

It may be that the Lord your God will give ear to the words of the Rab-shakeh, whom the king of Assyria, his master, sent to say evil things against the living God, and will make his words come to nothing: so then make your prayer for the rest of the people.

Darby English Bible (DBY)

It may be Jehovah thy God will hear all the words of Rab-shakeh, whom the king of Assyria his master has sent to reproach the living God; and will rebuke the words which Jehovah thy God has heard. Therefore lift up a prayer for the remnant that is left.

Webster’s Bible (WBT)

It may be the LORD thy God will hear all the words of Rab-shakeh, whom the king of Assyria his master hath sent to reproach the living God; and will reprove the words which the LORD thy God hath heard: wherefore lift up thy prayer for the remnant that are left.

World English Bible (WEB)

It may be Yahweh your God will hear all the words of Rabshakeh, whom the king of Assyria his master has sent to defy the living God, and will rebuke the words which Yahweh your God has heard. Therefore lift up your prayer for the remnant that is left.

Young’s Literal Translation (YLT)

`It may be Jehovah thy God doth hear all the words of the chief of the butlers with which the king of Asshur his lord hath sent him to reproach the living God, and hath decided concerning the words that Jehovah thy God hath heard, and thou hast lifted up prayer for the remnant that is found.’

2 இராஜாக்கள் 19:4 in English

jeevanulla Thaevanai Ninthikkumpati Aseeriyaa Raajaavaakiya Than Aanndavanaal Anuppappatta Rapsaakkae Sonna Vaarththaikalaiyellaam Umathu Thaevanaakiya Karththar Kaettirukkiraar; Umathu Thaevanaakiya Karththar Kaettirukkira Vaarththaikalin Nimiththam Thanndanai Seyvaar; Aakaiyaal Innum Meethiyaayirukkiravarkalukkaaka Vinnnappanjaெyveeraaka Entu Esekkiyaa Sollachchaொnnaar Entarkal.


Read Full Chapter : 2 Kings 19