தமிழ்

Messiah Yesu Nayanar - மேசியா ஏசு நாயனார் எமை

மேசியா ஏசு நாயனார் எமை
மீட்கவே நரனாயினார்

நேசமாய் இந்தக் காசினியோரின்
நிந்தை அனைத்தும் போக்கவே
மாசிலான் ஒரு நீசனாகவே
வந்தார் எம் கதி நோக்கவே

தந்தையின் சுதன் மாந்தர்
சகலமும் அற வேண்டியே பாதகம்
விந்தையாய்க் குடில் மீதில் வந்தனர்
விண்ணுலகமும் தாண்டியே

தொண்டர் வாழவும் அண்டரின் குழாம்
தோத்திரம் மிகப் பாடவும்
அண்டு பாவிகள் விண்ணடையும்
ஆயர் தேடிக் கொண்டாடவும்

தேவனாம் நித்ய ஜீவனாம் ஒரே
திருச்சுதன் மனுவேலனார்
பாவிகள் எங்கள் பாவம் மாறவே
பார்த்திபன் தேவ பாலனாய்

Messiah yesu nayanar Lyrics in English

maesiyaa aesu naayanaar emai
meetkavae naranaayinaar

naesamaay inthak kaasiniyorin
ninthai anaiththum pokkavae
maasilaan oru neesanaakavae
vanthaar em kathi Nnokkavae

thanthaiyin suthan maanthar
sakalamum ara vaenntiyae paathakam
vinthaiyaayk kutil meethil vanthanar
vinnnulakamum thaanntiyae

thonndar vaalavum anndarin kulaam
thoththiram mikap paadavum
anndu paavikal vinnnataiyum
aayar thaetik konndaadavum

thaevanaam nithya jeevanaam orae
thiruchchuthan manuvaelanaar
paavikal engal paavam maaravae
paarththipan thaeva paalanaay

PowerPoint Presentation Slides for the song Messiah yesu nayanar

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites