தமிழ்

Hebrews 11:27 in Tamil

எபிரெயர் 11:27
விசுவாசத்தினாலே அவன் அதரிசனமானவரைத் தரிசிக்கிறதுபோல உறுதியாயிருந்து, ராஜாவின் கோபத்துக்குப் பயப்படாமல் எகிப்தைவிட்டுப் போனான்.


எபிரெயர் 11:27 in English

visuvaasaththinaalae Avan Atharisanamaanavaraith Tharisikkirathupola Uruthiyaayirunthu, Raajaavin Kopaththukkup Payappadaamal Ekipthaivittup Ponaan.


Read Full Chapter : Hebrews 11