தமிழ்

Hebrews 11:7 in Tamil

எபிரெயர் 11:7
விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளைக்குறித்து தேவ எச்சரிப்புப்பெற்று, பயபக்தியுள்ளவனாகி, தன் குடும்பத்தை இரட்சிப்பதற்குப் பேழையை உண்டுபண்ணினான்; அதினாலே அவன் உலகம் ஆக்கினைக்குள்ளானதென்று தீர்த்து, விசுவாசத்தினாலுண்டாகும் நீதிக்குச் சுதந்தரவாளியானான்.

Hebrews 11:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house; by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith.

American Standard Version (ASV)

By faith Noah, being warned `of God’ concerning things not seen as yet, moved with godly fear, prepared an ark to the saving of his house; through which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is according to faith.

Bible in Basic English (BBE)

By faith Noah, being moved by the fear of God, made ready an ark for the salvation of his family, because God had given him news of things which were not seen at the time; and through it the world was judged by him, and he got for his heritage the righteousness which is by faith.

Darby English Bible (DBY)

By faith, Noah, oracularly warned concerning things not yet seen, moved with fear, prepared an ark for the saving of his house; by which he condemned the world, and became heir of the righteousness which [is] according to faith.

World English Bible (WEB)

By faith, Noah, being warned about things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his house, through which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is according to faith.

Young’s Literal Translation (YLT)

By faith Noah, having been divinely warned concerning the things not yet seen, having feared, did prepare an ark to the salvation of his house, through which he did condemn the world, and of the righteousness according to faith he became heir.

எபிரெயர் 11:7 in English

visuvaasaththinaalae Nnovaa Tharkaalaththilae Kaannaathavaikalaikkuriththu Thaeva Echcharippuppettu, Payapakthiyullavanaaki, Than Kudumpaththai Iratchippatharkup Paelaiyai Unndupannnninaan; Athinaalae Avan Ulakam Aakkinaikkullaanathentu Theerththu, Visuvaasaththinaalunndaakum Neethikkuch Suthantharavaaliyaanaan.


Read Full Chapter : Hebrews 11