தமிழ்

Psalm 85:8 in Tamil

சங்கீதம் 85:8
கர்த்தராகிய தேவன் விளம்புவதைக் கேட்பேன்; அவர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கும் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கும் சமாதானம் கூறுவார்; அவர்களோ மதிகேட்டுக்குத் திரும்பாதிருப்பார்களாக.


சங்கீதம் 85:8 in English

karththaraakiya Thaevan Vilampuvathaik Kaetpaen; Avar Thammutaiya Janangalukkum Thammutaiya Parisuththavaankalukkum Samaathaanam Kooruvaar; Avarkalo Mathikaettukkuth Thirumpaathiruppaarkalaaka.


Read Full Chapter : Psalm 85