தமிழ்

1 Corinthians 6:2 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 6:2
பரிசுத்தவான்கள் உலகத்தை நியாயந்தீர்ப்பார்களென்று அறியீர்களா? உலகம் உங்களால் நியாயந்தீர்க்கப்படுவதாயிருக்க, அற்ப வழக்குகளைத் தீர்க்க நீங்கள் அபாத்திரரா?


1 கொரிந்தியர் 6:2 in English

parisuththavaankal Ulakaththai Niyaayantheerppaarkalentu Ariyeerkalaa? Ulakam Ungalaal Niyaayantheerkkappaduvathaayirukka, Arpa Valakkukalaith Theerkka Neengal Apaaththiraraa?


Read Full Chapter : 1 Corinthians 6