தமிழ்

Jeremiah 25:9 in Tamil

எரேமியா 25:9
இதோ, நான் வடக்கேயிருக்கிற சகல வம்சங்களையும், என் ஊழியக்காரனாகிய நேபுகாத்நேச்சார் என்கிற பாபிலோன் ராஜாவையும் அழைத்தனுப்பி, அவர்களை இந்தத் தேசத்துக்கு விரோதமாகவும், இதின் குடிகளுக்கு விரோதமாகவும், சுற்றிலுமிருக்கிற இந்த எல்லா ஜாதிகளுக்கும் விரோதமாகவும் வரப்பண்ணி, அவைகளைச் சங்காரத்துக்கு ஒப்புக்கொடுத்து, அவைகளைப் பாழாகவும் இகழ்ச்சிக்குறியாகிய ஈசல்போடுதலாகவும், நித்திய வனாந்தரங்களாகவும் செய்வேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்

Jeremiah 25:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Behold, I will send and take all the families of the north, saith the LORD, and Nebuchadrezzar the king of Babylon, my servant, and will bring them against this land, and against the inhabitants thereof, and against all these nations round about, and will utterly destroy them, and make them an astonishment, and an hissing, and perpetual desolations.

American Standard Version (ASV)

behold, I will send and take all the families of the north, saith Jehovah, and `I will send’ unto Nebuchadrezzar the king of Babylon, my servant, and will bring them against this land, and against the inhabitants thereof, and against all these nations round about; and I will utterly destroy them, and make them an astonishment, and a hissing, and perpetual desolations.

Bible in Basic English (BBE)

See, I will send and take all the families of the north, says the Lord, and Nebuchadrezzar, king of Babylon, my servant, and make them come against this land, and against its people, and against all these nations on every side; and I will give them up to complete destruction, and make them a cause of fear and surprise and a waste place for ever.

Darby English Bible (DBY)

behold, I will send and take all the families of the north, saith Jehovah, and [I will send] to Nebuchadrezzar the king of Babylon, my servant, and will bring them against this land, and against the inhabitants thereof, and against all these nations round about; and I will utterly destroy them, and make them an astonishment, and a hissing, and perpetual wastes.

World English Bible (WEB)

behold, I will send and take all the families of the north, says Yahweh, and [I will send] to Nebuchadrezzar the king of Babylon, my servant, and will bring them against this land, and against the inhabitants of it, and against all these nations round about; and I will utterly destroy them, and make them an astonishment, and a hissing, and perpetual desolations.

Young’s Literal Translation (YLT)

Lo, I am sending, and have taken all the families of the north — an affirmation of Jehovah — even unto Nebuchadrezzar king of Babylon, My servant, and have brought them in against this land, and against its inhabitants, and against all these nations round about, and have devoted them, and appointed them for an astonishment, and for a hissing, and for wastes age-during.

எரேமியா 25:9 in English

itho, Naan Vadakkaeyirukkira Sakala Vamsangalaiyum, En Ooliyakkaaranaakiya Naepukaathnaechchaாr Enkira Paapilon Raajaavaiyum Alaiththanuppi, Avarkalai Inthath Thaesaththukku Virothamaakavum, Ithin Kutikalukku Virothamaakavum, Suttilumirukkira Intha Ellaa Jaathikalukkum Virothamaakavum Varappannnni, Avaikalaich Sangaaraththukku Oppukkoduththu, Avaikalaip Paalaakavum Ikalchchikkuriyaakiya Eesalpoduthalaakavum, Niththiya Vanaantharangalaakavum Seyvaen Entu Senaikalin Karththar Sollukiraar


Read Full Chapter : Jeremiah 25