தமிழ்

Luke 11:4 in Tamil

லூக்கா 11:4
எங்கள் பாவங்களை எங்களுக்கு மன்னியும்; நாங்களும் எங்களிடத்தில் கடன்பட்ட எவனுக்கும் மன்னிக்கிறோமே; எங்களைச் சோதனைக்குட்படப்பண்ணாமல், தீமையினின்று எங்களை இரட்சித்துக்கொள்ளும், என்று சொல்லுங்கள் என்றார்.


லூக்கா 11:4 in English

engal Paavangalai Engalukku Manniyum; Naangalum Engalidaththil Kadanpatta Evanukkum Mannikkiromae; Engalaich Sothanaikkutpadappannnnaamal, Theemaiyinintu Engalai Iratchiththukkollum, Entu Sollungal Entar.


Read Full Chapter : Luke 11