தமிழ்

1 Peter 2:23 in Tamil

1 பேதுரு 2:23
அவர் வையப்படும்போது பதில்வையாமலும், பாடுபடும்போது பயமுறுத்தாமலும், நியாயமாய்த் தீர்ப்புச்செய்கிறவருக்குத் தம்மை ஒப்புவித்தார்.


1 பேதுரு 2:23 in English

avar Vaiyappadumpothu Pathilvaiyaamalum, Paadupadumpothu Payamuruththaamalum, Niyaayamaayth Theerppuchcheykiravarukkuth Thammai Oppuviththaar.


Read Full Chapter : 1 Peter 2