தமிழ்

2 Corinthians 5:20 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 5:20
ஆனபடியினாலே, தேவனானவர் எங்களைக்கொண்டு புத்திசொல்லுகிறதுபோல, நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக ஸ்தானாபதிகளாயிருந்து, தேவனோடே ஒப்புரவாகுங்கள் என்று, கிறிஸ்துவினிமித்தம் உங்களை வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம்.

2 Corinthians 5:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us: we pray you in Christ’s stead, be ye reconciled to God.

American Standard Version (ASV)

We are ambassadors therefore on behalf of Christ, as though God were entreating by us: we beseech `you’ on behalf of Christ, be ye reconciled to God.

Bible in Basic English (BBE)

So we are the representatives of Christ, as if God was making a request to you through us: we make our request to you, in the name of Christ, be at peace with God.

Darby English Bible (DBY)

We are ambassadors therefore for Christ, God as [it were] beseeching by us, we entreat for Christ, Be reconciled to God.

World English Bible (WEB)

We are therefore ambassadors on behalf of Christ, as though God were entreating by us. We beg you on behalf of Christ, be reconciled to God.

Young’s Literal Translation (YLT)

in behalf of Christ, then, we are ambassadors, as if God were calling through us, we beseech, in behalf of Christ, `Be ye reconciled to God;’

2 கொரிந்தியர் 5:20 in English

aanapatiyinaalae, Thaevanaanavar Engalaikkonndu Puththisollukirathupola, Naangal Kiristhuvukkaaka Sthaanaapathikalaayirunthu, Thaevanotae Oppuravaakungal Entu, Kiristhuvinimiththam Ungalai Vaenntikkollukirom.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 5