தமிழ்

2 Kings 7:12 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 7:12
அப்பொழுது இராஜா இராத்திரியில் எழுந்து, தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி: சீரியர் நமக்குச் செய்கிற காரியத்தை உங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துகிறேன்; நாம் பட்டினியாயிருக்கிறோம்; என்று அவர்கள் அறிவார்கள்; ஆகையால் நாம் பட்டணத்திலிருந்து புறப்பட்டுப்போனால் நம்மை உயிரோடே பிடித்துக்கொண்டு பட்டணத்திற்குள் பிரவேசிக்கலாம் என்று எண்ணி, அவர்கள் பாளயத்தை விட்டுப் புறப்பட்டு வெளியில் ஒளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றான்.

2 Kings 7:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the king arose in the night, and said unto his servants, I will now show you what the Syrians have done to us. They know that we be hungry; therefore are they gone out of the camp to hide themselves in the field, saying, When they come out of the city, we shall catch them alive, and get into the city.

American Standard Version (ASV)

And the king arose in the night, and said unto his servants, I will now show you what the Syrians have done to us. They know that we are hungry; therefore are they gone out of the camp to hide themselves in the field, saying, When they come out of the city, we shall take them alive, and get into the city.

Bible in Basic English (BBE)

Then the king got up in the night and said to his servants, This is my idea of what the Aramaeans have done to us. They have knowledge that we are without food; and so they have gone out of their tents, and are waiting secretly in the open country, saying, When they come out of the town, we will take them living and get into the town.

Darby English Bible (DBY)

And the king rose up in the night and said to his servants, Let me tell you what the Syrians have done to us. They know that we are hungry, and they have gone out of the camp to hide themselves in the field, saying, When they come out of the city, we shall catch them alive, and get into the city.

Webster’s Bible (WBT)

And the king arose in the night, and said to his servants, I will now show you what the Syrians have done to us. They know that we are hungry; therefore they have gone out of the camp, to hide themselves in the field, saying, When they come out of the city, we shall take them alive, and get into the city.

World English Bible (WEB)

The king arose in the night, and said to his servants, I will now show you what the Syrians have done to us. They know that we are hungry; therefore are they gone out of the camp to hide themselves in the field, saying, When they come out of the city, we shall take them alive, and get into the city.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the king riseth by night, and saith unto his servants, `Let me declare, I pray you, to you that which the Aramaeans have done to us; they have known that we are famished, and they are gone out from the camp to be hidden in the field, saying, When they come out from the city, then we catch them alive, and unto the city we enter.’

2 இராஜாக்கள் 7:12 in English

appoluthu Iraajaa Iraaththiriyil Elunthu, Than Ooliyakkaararai Nnokki: Seeriyar Namakkuch Seykira Kaariyaththai Ungalukkuth Theriyappaduththukiraen; Naam Pattiniyaayirukkirom; Entu Avarkal Arivaarkal; Aakaiyaal Naam Pattanaththilirunthu Purappattupponaal Nammai Uyirotae Pitiththukkonndu Pattanaththirkul Piravaesikkalaam Entu Ennnni, Avarkal Paalayaththai Vittup Purappattu Veliyil Oliththuk Konntirukkiraarkal Entan.


Read Full Chapter : 2 Kings 7