தமிழ்

Acts 5:41 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 5:41
அவருடைய நாமத்துக்காகத் தாங்கள் அவமானமடைவதற்குப் பாத்திரராக எண்ணப்பட்டபடியினால், சந்தோஷமாய் ஆலோசனை சங்கத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப்போய்,


அப்போஸ்தலர் 5:41 in English

avarutaiya Naamaththukkaakath Thaangal Avamaanamataivatharkup Paaththiraraaka Ennnappattapatiyinaal, Santhoshamaay Aalosanai Sangaththaivittup Purappattuppoy,


Read Full Chapter : Acts 5