தமிழ்

Philippians 4:22 in Tamil

பிலிப்பியர் 4:22
பரிசுத்தவான்கள் அனைவரும், விசேஷமாக இராயனுடைய அரமனையிலுள்ளவர்களும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறார்கள்.


பிலிப்பியர் 4:22 in English

parisuththavaankal Anaivarum, Viseshamaaka Iraayanutaiya Aramanaiyilullavarkalum Ungalukku Vaalththuthal Sollukiraarkal.


Read Full Chapter : Philippians 4