தமிழ்

Exodus 15:2 in Tamil

யாத்திராகமம் 15:2
கர்த்தர் என் பெலனும் என் கீதமுமானவர்; அவர் எனக்கு இரட்சிப்புமானவர்; அவரே என் தேவன், அவருக்கு வாசஸ்தலத்தை ஆயத்தம்பண்ணுவேன்; அவரே என் தகப்பனுடைய தேவன், அவரை உயர்த்துவேன்;


யாத்திராகமம் 15:2 in English

karththar En Pelanum En Geethamumaanavar; Avar Enakku Iratchippumaanavar; Avarae En Thaevan, Avarukku Vaasasthalaththai Aayaththampannnuvaen; Avarae En Thakappanutaiya Thaevan, Avarai Uyarththuvaen;


Read Full Chapter : Exodus 15