தமிழ்

Galatians 2:15 in Tamil

கலாத்தியர் 2:15
புறஜாதியாரில் பிறந்த பாவிகளாயிராமல், சுபாவத்தின்படி யூதராயிருக்கிற நாமும் இயேசுகிறிஸ்துவைப்பற்றும் விசுவாசத்தினாலேயன்றி, நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே மனுஷன் நீதிமானாக்கப்படுவதில்லையென்று அறிந்து, நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலல்ல, கிறிஸ்துவைப்பற்றும் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்படும்படிக்குக் கிறிஸ்து இயேசுவின்மேல் விசுவாசிகளானோம்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Galatians 2:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

We who are Jews by nature, and not sinners of the Gentiles,

American Standard Version (ASV)

We being Jews by nature, and not sinners of the Gentiles,

Bible in Basic English (BBE)

We being Jews by birth, and not sinners of the Gentiles,

Darby English Bible (DBY)

We, Jews by nature, and not sinners of [the] nations,

World English Bible (WEB)

“We, being Jews by nature, and not Gentile sinners,

Young’s Literal Translation (YLT)

we by nature Jews, and not sinners of the nations,

கலாத்தியர் 2:15 in English

purajaathiyaaril Pirantha Paavikalaayiraamal, Supaavaththinpati Yootharaayirukkira Naamum Yesukiristhuvaippattum Visuvaasaththinaalaeyanti, Niyaayappiramaanaththin Kiriyaikalinaalae Manushan Neethimaanaakkappaduvathillaiyentu Arinthu, Niyaayappiramaanaththin Kiriyaikalinaalalla, Kiristhuvaippattum Visuvaasaththinaalae Neethimaankalaakkappadumpatikkuk Kiristhu Yesuvinmael Visuvaasikalaanom.


Read Full Chapter : Galatians 2