தமிழ்

Joel 3:9 in Tamil

யோவேல் 3:9
இதைப் புறஜாதிகளுக்குள் கூறுங்கள்; யுத்தத்துக்கு ஆயத்தம்பண்ணுங்கள், பராக்கிரமசாலிகளை எழுப்புங்கள்; யுத்தவீரர் எல்லாரும் சேர்ந்து ஏறிவரக்கடவர்கள்.


யோவேல் 3:9 in English

ithaip Purajaathikalukkul Koorungal; Yuththaththukku Aayaththampannnungal, Paraakkiramasaalikalai Eluppungal; Yuththaveerar Ellaarum Sernthu Aerivarakkadavarkal.


Read Full Chapter : Joel 3