தமிழ்

John 14:12 in Tamil

யோவான் 14:12
மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; நான் என் பிதாவினிடத்திற்குப் போகிறபடியினால், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிறகிரியைகளைத் தானும் செய்வான், இவைகளைப்பார்க்கிலும் பெரிய கிரியைகளையும் செய்வான்.


யோவான் 14:12 in English

meyyaakavae Meyyaakavae Naan Ungalukkuch Sollukiraen; Naan En Pithaavinidaththirkup Pokirapatiyinaal, Ennai Visuvaasikkiravan Naan Seykirakiriyaikalaith Thaanum Seyvaan, Ivaikalaippaarkkilum Periya Kiriyaikalaiyum Seyvaan.


Read Full Chapter : John 14