தமிழ்

Galatians 4:5 in Tamil

கலாத்தியர் 4:5
காலம் நிறைவேறினபோது, ஸ்திரீயினிடத்திற் பிறந்தவரும் நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழானவருமாகிய தம்முடைய குமாரனை தேவன் அனுப்பினார்.


கலாத்தியர் 4:5 in English

kaalam Niraivaerinapothu, Sthireeyinidaththir Piranthavarum Niyaayappiramaanaththirkuk Geelaanavarumaakiya Thammutaiya Kumaaranai Thaevan Anuppinaar.


Read Full Chapter : Galatians 4