தமிழ்

Isaiah 1:1 in Tamil

ஏசாயா 1:1
ஆமோசின் குமாரனாகிய ஏசாயா, யூதாவின் ராஜாக்களாகிய உசியா, யோதாம், ஆகாஸ், எசேக்கியா என்பவர்களின் நாட்களில், யூதாவையும் எருசலேமையும் குறித்துக் கண்ட தரிசனம்.

Isaiah 1:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

The vision of Isaiah the son of Amoz, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah.

American Standard Version (ASV)

The vision of Isaiah the son of Amoz, which he saw concerning Judah and Jerusalem, in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah.

Bible in Basic English (BBE)

The vision of Isaiah, the son of Amoz, which he saw about Judah and Jerusalem, in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah.

Darby English Bible (DBY)

The vision of Isaiah the son of Amos, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, kings of Judah.

World English Bible (WEB)

The vision of Isaiah the son of Amoz, which he saw concerning Judah and Jerusalem, in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah.

Young’s Literal Translation (YLT)

The Visions of Isaiah son of Amoz, that he hath seen concerning Judah and Jerusalem, in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, kings of Judah.

ஏசாயா 1:1 in English

aamosin Kumaaranaakiya Aesaayaa, Yoothaavin Raajaakkalaakiya Usiyaa, Yothaam, Aakaas, Esekkiyaa Enpavarkalin Naatkalil, Yoothaavaiyum Erusalaemaiyum Kuriththuk Kannda Tharisanam.


Read Full Chapter : Isaiah 1