தமிழ்

Matthew 24:51 in Tamil

மத்தேயு 24:51
அவனைக் கடினமாய்த் தண்டித்து, மாயக்காரரோடே அவனுக்குப் பங்கை நியமிப்பான்; அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும்.


மத்தேயு 24:51 in English

avanaik Katinamaayth Thanntiththu, Maayakkaararotae Avanukkup Pangai Niyamippaan; Angae Alukaiyum Parkatippum Unndaayirukkum.


Read Full Chapter : Matthew 24